O měření Ḣ*(10), H*(10)

HammeHead HH je měřidlo, které lze kalibrovat na různé fyzikální veličiny používané v dozimetrii a radiační ochraně.

Pro hodnocení zevního ozáření osob se jako nejvhodnější fyzikální  veličina jeví prostorový dávkový ekvivalent H*(10), který je dán časovým integrálem příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10). Jedná se o fyzikální veličinu, kterou lze při zevním ozáření pronikavým ionizujícím zářením (gama) použít k ohodnocení biologických účinků záření na člověka. Změříme-li hodnotu Ḣ*(10) v nějakém místě, např. na volném prostranství, lze potom z doby t pobytu osob v tomto místě stanovit H*(10) prostým součinem:

H*(10) = Ḣ*(10) . t

Zjištěná hodnota H*(10) potom přímo umožňuje stanovit míru závažnosti ozáření osob, více např. na: Radiobiologie/Radiační ochrana/ Efektivní dávka a prostorový dávkový ekvivalent

Hodnoty příkonu Ḣ*(10) do 1000 nSv/h lze považovat za nízké, nad 1 mSv/h je nutno považovat za vysoké, v daném místě je nutno se nezdržovat.

 Pozn: Hodnoty Ḣ*(10) pro terestriální složku přirozeného pozadí v ČR se pohybují od 30 do 300 nSv/h. Lokality s hodnotami pod 30 nSv/h lze požadovat místa s nízkým terestriálním pozadím. Příspěvek k Ḣ*(10) od kosmického záření bez vlivu neutronů je cca 29 nSv/h pro nadmořskou výšku 200 m.n.m. Při letu letadlem na letové hladině 12 km pak 2500 nSv/h.

Pozn.: Terestriální složkou se pro účely měření s HammeHead HH rozumí fotonové záření v rozsahu energií od 50 keV do 5 MeV, kdy horní mez nepřekračují žádné přírodní ani umělé radionuklidy s poločasem přeměny větším než 1 minuta.

Pozn.: Kosmickou složkou se pro účely měření s HammeHead HH rozumí odezva HH sondy odpovídající v detektoru absorbované energii nad 5 MeV, která většinou pochází z kosmického záření (nad zemským povrchem zejména mionů). Vysokoenergetická složka se může i vyskytovat v okolí urychlovačů nebo neutronových zdrojů.